Komornik Sądowy

Licytacje nieruchomości








OPIS I OSZACOWANIE

         

                                                                                           OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
“NFWE Sp. z o.o.” 60-164 Poznań, Poznań, ul. Ziębicka 35/115

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2020 o godz. 11:00 w: Kancelaria Komornika Artura Kaczmarka ul. Junikowska 6, 60-163 Poznań zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości niemieszkalnej położonej:
60-717 Poznań, ul. Kolejowa 13/M. 1BN,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 252872 [NKW: PO1P/00252872/8].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                 

         

                                                                                           OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Piotr Smuniewski
60-129 Poznań, ul. Kazimierza Jarochowskiego 101/1

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2020 o godz. 11:00 w: Kancelaria Komornika Artura Kaczmarka ul. Junikowska 6, 60-163 Poznań zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowej 1/3 niewydzielonej części nieruchomości lokalowej położonej:
60-129 Poznań, ul. Jarochowskiego 110/1,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 133308 [NKW: PO1P/00133308/4].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                 

 

 

        UWAGA – TERMIN LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 22.10.2020 r – PLEWISKA ul. TĘCZOWA 45/5 ZOSTAŁ ZNIESIONY PRZEZ SĄD  

 

 

                                         LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI LOKALU MIESZKALENGO- PLEWISKA ul. Tęczowa 45/5 

   

                                                             

                                                                                                                   PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,6 m2 (pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka) wraz z udziałem wynoszącym 4660/117720 części w nieruchomości wspólnej należącego do dłużnika: Piotr Mańko, położonego: 62-064 Plewiska, ul. Tęczowa 45/5, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 238594 [NKW: PO2P/00238594/8] 
Suma oszacowania wynosi 272 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 230,00zł przelewem na konto komornika. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 12406609 1111 0010 5305 3166 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmię w gotówce należy wpłacić w Kancelrii Komornika mieszczącej się pod adresem Poznań ul. Junikowska 6, w godzinach 08.00 – 15.30 najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg.)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.