Komornik Sądowy

Licytacje nieruchomości

       

                                                                                OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 276482

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce, mieszczącym się w bydynku Marcelin Office Center przy ul. Jeleniogórskiej 16, w sali nr 104

odbędzie się
druga licytacja
udziału w wysokości 24195/183400 części w nieruchomości

położonej: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wenecka 2A, 2B, 2C,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 276482 [NKW: PO1P/00276482/1], stanowiącej lokal niemieszkalny – halę garażową z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi, ciągami komunikacyjnymi i pomieszczeniami technicznymi, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (KW nr PO1P/00270706/6), którą stanowi prawo własności gruntu oraz prawo własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Przedmiotowy udział w nieruchomości należy do dłużnika „B & W Developer” spółka z o.o.

Suma oszacowania wynosi 157 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 1240 6609 1111 0010 5305 3166
(kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg),
lub w gotówce (rękojmię w gotówce należy wpłacić w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: ul. Junikowska 6 w Poznaniu w godz. od 8:00 – 15:30 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby uczestniczące w licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.