Komornik Sądowy

Licytacje nieruchomości

                                                                                                            NOWY TERMIN LICYTACJI 11.02.2021 r – KM 470/18

                                         LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI LOKALU MIESZKALENGO- PLEWISKA ul. Tęczowa 45/5 

   

                                                             

                                                                                                                   PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,6 m2 (pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka) wraz z udziałem wynoszącym 4660/117720 części w nieruchomości wspólnej należącego do dłużnika: Piotr Mańko, położonego: 62-064 Plewiska, ul. Tęczowa 45/5, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 238594 [NKW: PO2P/00238594/8] 
Suma oszacowania wynosi 272 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 230,00zł przelewem na konto komornika. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 12406609 1111 0010 5305 3166 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmię w gotówce należy wpłacić w Kancelrii Komornika mieszczącej się pod adresem Poznań ul. Junikowska 6, w godzinach 08.00 – 15.30 najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg.)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.