Nieruchomości

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
15.06.2018r. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06 , dnia 15.06.2018r. , godz. 9:00

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Artur Kaczmarek
Kancelaria Komornicza Junikowska 6, 60-163 Poznań
tel. 061 8667131, faks wewn. 110 e-mail: biuro@kaczmarek-komornik.eu
www.kaczmarek-komornik.eu
Km 2269/16

UWAGA!!! OD DNIA 28.09.2015 r.
NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU KANCELARII
NOWY ADRES - ul. JUNIKOWSKA 6
60-163 POZNAŃ
Poznań, dnia 11.05.2018r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórska 26 w sali nr 1.06,odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA

24195/183400 niewydzielonej części nieruchomości, tj. udział w hali garażowej o pow. użytkowej 1834m2. W ramach udziału istnieje prawo do wyłącznego korzystania z 9 komórek lokatorskich oraz 4 miejsc postojowych
położonej: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wenecka 2a,2b,2c,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 276482 [NKW: PO1P/00276482/1]
Suma oszacowania wynosi 117.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78.466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 12406609 1111 0010 5305 3166 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmię w gotówce należy wpłacić w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: ul. Junikowska 6 w Poznaniu w godz. od 8:00 - 15:30 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.